3. Náhodná veličina

Průvodce studiem
V předchozích kapitolách jste se seznámili s kombinatorikou a pravděpodobností jevů. Tyto znalosti použijeme v této kapitole, zavedeme pojem náhodná veličina, funkce, které náhodnou veličinu popisují, a číselné charakteristiky náhodné veličiny.
Předpokládané znalosti
Pojmy z pravděpodobnosti, derivace, integrál.
Cíle
Cílem této kapitoly je objasnit pojmy náhodná veličina, pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce, střední hodnota, rozptyl, koeficient šikmosti, koeficient špičatosti, p-kvantil, medián, modus.


Výklad

3.1. Náhodná veličina

Výsledky některých pokusů (elementární jevy) jsou přímo vyjádřeny číselně (padne 1), u jiných tomu tak není (padne líc). Také u těchto pokusů je účelné přiřadit elementárním jevům čísla.

Čísla přiřazená elementárním jevům tvoří obor hodnot M proměnné, kterou nazýváme náhodná veličina (označujeme X, Y, Z,...)


Definice 3.1.1.
Náhodná veličina X je reálná funkce definovaná na množině všech elementárních jevů, která každému jevu přiřadí reálné číslo.

Např.:
Hod mincí


Podle oboru hodnot M rozdělujeme náhodné veličiny na:


3.2. Diskrétní náhodná veličina

3.2.1. Pravděpodobnostní funkce

Nechť X je diskrétní náhodná veličina s oborem možných hodnot {x1, x2, ..., xn}, která tyto hodnoty nabývá s pravděpodobností {p1, p2, ..., pn}.
Údaje sestavíme do tabulky:
xix1x2...xn
pip1p2...pn

Každé hodnotě xi je přiřazena právě jedna hodnota pi a pravděpodobnostní tabulku lze tedy chápat jako tabulkové určení funkce, kterou nazýváme pravděpodobnostní funkcí.

Definice 3.2.1.
Pravděpodobnostní funkcí náhodné veličiny X nazýváme funkci p(x) = P(X = x)

Poznámka
Funkční hodnota v xi představuje pravděpodobnost, že náhodná veličina X nabude hodnotu xi.

 Vlastnosti pravděpodobnostní funkce:
 a) p(xi) ≥ 0
 b) = 1
Poznámka
První vlastnost plyne přímo z definice pravděpodobnostní funkce. Druhé tvrzení plyne z toho, že náhodné veličině X je přiřazeno číslo xi právě tehdy, když nastane jev s hodnotou xi (stručněji jev Xi). Přitom jevy X1, X2, ..., Xn tvoří úplnou skupinu vzájemně disjunktních jevů, protože v jednom pokusu nabývá náhodná veličina X právě jedné hodnoty z oboru M. Sečteme-li všechny možné výsledky pokusu, dostáváme jev jistý I s pravděpodobností P(I) = 1.


3.2.2. Distribuční funkce diskrétní náhodné veličiny

Často nás nezajímá jen pravděpodobnost toho, že X nabude určitou hodnotu xi, ale potřebujeme určit pravděpodobnost, se kterou X nabude hodnoty menší než jistá mez:

Definice 3.2.2.
Reálná funkce, která přiřazuje každé hodnotě xi náhodné veličiny X pravděpodobnost, že X nabude hodnoty menší než toto xi, se nazývá distribuční funkce F(x). Je definována vztahem:
F(x) = P(X < x) =

Poznámka
Vlastnosti distribuční funkce budou souhrnně popsány u spojité náhodné veličiny.

Řešené úlohy
Příklad 3.2.1.    Hod kostkou.
Řešení:    Náhodná veličina X je definována na množině elementárních jevů: padne 1, padne 2, ..., padne 6. Obor hodnot M jsou reálná čísla {1,2,...,6} přiřazená elementárním jevům E1, E2, ..., E6 s pravděpodobností {p1, p2, ..., p6}, kde pi = .
Pravděpodobnostní funkce p(x) = P(X = x) = 

Příklad 3.2.2.    V osudí je 5 bílých a 7 červených míčků. Náhodná veličina X představuje počet bílých míčků mezi pěti vybranými. Vytvořte pravděpodobnostní a distribuční funkci této náhodné veličiny.
Řešení:    Náhodná veličina X nabývá hodnot {0,1,2,3,4,5}.
Z teorie pravděpodobnosti víme, že se jedná o opakované závislé pokusy. Můžeme tedy sestavit pravděpodobnostní funkci:

Dosazením do pravděpodobnostní funkce vytvoříme pravděpodobnostní tabulku:
xi012345
pi

      Např.

Možnosti grafického znázornění:
Bodový graf:


Úsečkový diagram:


Histogram:


Tabulka pro distribuční funkci:
xi0123456
pi
F(xi)01

      Graf:
3.3. Spojitá náhodná veličina

Také u spojité náhodné veličiny se užívá k jejímu popisu distribuční funkce F(x) definované stejně jako u diskrétní náhodné veličiny vztahem:
F(xi) = P(X < xi)
Vlastnosti F(x) (společné pro spojitou i diskrétní náhodnou veličinu):
 1. 0 ≤ F(x) ≤ 1
 2. P(x1X < x2) = F(x2) - F(x1) pro x1 < x2
 3. F(x) je neklesající funkce
 4. F(- ∞) = 0, F(∞) = 1
 5. F(x) je zleva spojitá v bodech x = xi, i = 1,2,..., diskrétní náhodné veličiny a spojitá v ostatních bodech.


Vztah 2. je možné zapsat také: P(xX < x + h) = F(x + h) - F(x).
Pro h → 0 levá strana → P(X = x) a pravá → 0 (tedy P(X = x) = 0).
Proto nemá smysl definovat pro spojitou náhodnou veličinu pravděpodobnostní funkci p(x) = P(X = x). Zavádíme tedy jinou funkci, která se nazývá hustota pravděpodobnosti:

Definice 3.3.1.
Hustota pravděpodobnosti náhodné veličiny X definované na intervalu je nezáporná, reálná funkce definovaná vztahem:
,
kde pro x   je f(x) = 0; x, x+h  


Vlastnosti f(x) a F(x) spojité náhodné veličiny
 1. pro x R platí: f(x) ≥ 0
 2. (obecně ); a, b jsou krajní meze intervalu, ve kterém je f(x) různá od nuly)
 3. f(x) = F'(x) (F(x) je primitivní funkcí f(x))
 4. F(x) = P(X < x) = resp. =
 5. P(x1X < x2) = F(x2) - F(x1) =


Řešené úlohy
Příklad 3.3.1.    Náhodná veličina X je dána distribuční funkcí:

Určete f(x), znázorněte graficky F(x), f(x), vypočtěte P(0,4 ≤ X < 1,6)
Řešení:    Hustotu pravděpodobnosti získáme zderivováním distribuční funkce:

Graf distribuční funkce:

Graf hustoty pravděpodobnosti:
      
P(0,4 ≤ X < 1,6) = F(1,6) - F(0,4) = 0,64 - 0,04 = 0,6

Příklad 3.3.2.    Hustota pravděpodobnosti náhodné veličiny X má tvar:

Určete koeficient a, distribuční funkci F(x) a
Řešení:   Nejdříve určíme koeficient a:

F(x) je primitivní funkcí f(x). Jestliže integrujeme f(x), obdržíme:

Hodnoty konstant C1, C3 zjistíme z okrajových podmínek distribuční funkce: F(- ∞) = 0, F(∞) = 1. Takže C1 = 0, C3 = 1.
Pro vypočtení konstanty C2 využijeme spojitosti distribuční funkce. Víme, že:

Distribuční funkce má tedy tvar:

Výpočet hledané pravděpodobnosti:

Příklad 3.3.3.    Určete konstanty A, B tak, aby funkce F(x) = A + B.arctanx, definovaná pro všechna reálná čísla, byla distribuční funkcí rozložení náhodné veličiny.
Řešení:   


Poznámka
Rozdělení určené distribuční funkcí z předchozího příkladu se nazývá Cauchyho rozdělení náhodné veličiny.


3.4. Číselné charakteristiky náhodné veličiny

Náhodná veličina X je jednoznačně určena rozdělením pravděpodobnosti pomocí pravděpodobnostní funkce nebo distribuční funkce (popř. hustoty pravděpodobnosti). Tyto funkce jsou však často poměrně složité a jejich určení pracné. Proto je výhodné shrnout informace o náhodné veličině do několika čísel, které ji dostatečně charakterizují. Tato čísla nazýváme číselné charakteristiky a dělíme je:

 1.  podle způsobu konstrukce na charakteristiky:
  • momentové
  • kvantilové
  • ostatní
 2.  podle toho, které vlastnosti rozdělení pravděpodobnosti charakterizují na charakteristiky:
  • polohy
  • variability
  • šikmosti
  • špičatosti


¨ 3.4.1. Momentové charakteristiky náhodné veličiny

Jsou konstruovány na základě počátečního momentu μk nebo centrálního momentu νk:

Definice 3.4.1.
Počáteční (obecný) moment k-tého stupně μk náhodné veličiny X je střední hodnota k-té mocniny náhodné veličiny:

Centrální moment k-tého stupně νk náhodné veličiny X je:
,
kde μ = μ1 je počáteční moment 1. stupně náhodné veličiny X.

Poznámka
Praktický význam mají čtyři momentové charakteristiky: μ1, ν2, ν3, ν4


Výpočet centrálních momentů lze provádět podle výše uvedeného a nebo s využitím vztahů mezi μk a νk:


Řešené úlohy
Příklad 3.4.1.   
Náhodná veličina X je dána tabulkou:
xi1234
pi0,30,10,4 ?
       Určete její číselné charakteristiky
Řešení:    p4 = 1 - (p1 + p2 + p3) = 0,2

Další charakteristiky vypočteme pomocí následující tabulky:
xi1234Σ
pi0,30,10,40,2-
xi.p(xi)0,30,21,20,82,5
xi2.p(xi)0,30,43,63,27,5
xi3.p(xi)0,30,810,812,824,7
xi4.p(xi)0,31,632,451,285,5

      Tedy:Příklad 3.4.2.    Náhodná veličina X má hustotu pravděpodobnosti:

Určete její číselné charakteristiky
Řešení:   
3.4.2. Kvantilové charakteristiky náhodné veličiny

Definice 3.4.2.
Nechť F(x) je distribuční funkce spojité náhodné veličiny X. Pak hodnota xp, pro kterou platí F(xp) = p, kde , se nazývá p-kvantil


p-kvantil dělí plochu pod grafem hustoty pravděpodobnosti v poměru p:(1-p)

Nejužívanější kvantily: x0,5 = Me . . . medián: dělí plochu pod křivkou hustoty pravděpodobnosti na dvě stejné části

Řešené úlohy
Příklad 3.4.3.    Určete první decil x0,1 a třetí kvartil x0,75 pro
Řešení:   


Modus: Mo - je hodnota, v níž nabývá frekvenční funkce maxima:
Řešené úlohy
Příklad 3.4.4.    Náhodná veličina X má hustotu pravděpodobnosti:
.
Určete modus.
Řešení:    Modus je hodnota, v níž frekvenční funkce (v našem případě hustota pravděpodobnosti) nabývá maxima. Maximum funkce vypočteme pomocí první derivace:

První derivace položíme rovnu nule:

Tato rovnice má dvě řešení:
x = 0 ... toto řešení není přípustné, nula neleží v definičním oboru
x = 2 ... lehce ověříme, že se skutečně jedná o maximum
Mo = 2


3.4.3. Shrnutí


 Ověřte si své znalosti a navštivte stránku s neřešenými úlohami