12. Testování statistických hypotéz


Průvodce studiem
Navážeme na předchozí kapitolu 11 a vysvětlíme některé statistické testy.
Předpokládané znalosti
Pojmy z předchozích kapitol.
Cíle
Cílem této kapitoly je vysvětlit postup při testování statistických hypotéz a seznámit s některými konkrétními statistickými testy.


Výklad

12.1. Statistické hypotézy - úvod

Od statistického šetření neočekáváme pouze elementární informaci o velikosti některých statistických ukazatelů. Používáme je i k ověřování našich očekávání o výsledcích nějakého procesu, k posuzování významnosti změn, které byly způsobeny změnou technologie, apod. Ukážeme, že ač formulace úloh toho typu se liší od formulace úlohy o odhadech parametrů, jde zpravidla vždy o řešení inverzní úlohy o intervalovém odhadu. Zaveďme si však napřed příslušnou terminologii.

Definice 12.1.1.
Statistická hypotéza
je tvrzení, které se týká neznámé vlastnosti rozdělení pravděpodobnosti náhodné proměnné (i vícerozměrné) nebo jejích parametrů.
Hypotéza, jejíž platnost ověřujeme, se nazývá nulová hypotéza H0.
Proti nulové hypotéze stavíme alternativní hypotézu H1. Ta může být buď oboustranná nebo jednostranná. Pak i testy jsou buď oboustranné nebo jednostranné.
Hypotézy se mohu týkat pouze neznámých číselných parametrů rozložení náhodné veličiny, pak jde o testy parametrické.
Ostatní typy jsou testy neparametrické.
Statistické testy
jsou postupy, jimiž prověřujeme platnost nulové hypotézy. Na základě nich pak hypotézu buď přijmeme nebo odmítneme.
Testovací kritérium
je náhodná veličina závislá na náhodném výběru (též nazývaná statistika) mající vztah k nulové hypotéze.

Jednostranné a oboustranné testy se od sebe rozlišují z hlediska alternativní hypotézy, kterou stavíme proti prověřované nulové hypotéze a která může být dvojího druhu, jak plyne z tohoto příkladu:
Nechť nulová hypotéza předpokládá, že A = B. V případě, že tuto hypotézu zamítneme, je buď A ≠ B, nebo A > B (resp. A < B).

a) V prvém případě (A ≠ B) nebereme zřetel na znaménko rozdílu A - B, takže může být buďA - B < 0 nebo A - B > 0. V těchto případech používáme oboustranný test.
b) V druhém případě, kdy proti hypotéze A = B klademe možnost A > B (resp. A < B), používáme jednostranných testů.

Pro kritické hodnoty testovacího kritéria ap, bp platí:
          .
Tyto hodnoty oddělují interval prakticky možných hodnot (interval spolehlivosti, konfidenční interval) <ap, bp> od kritických intervalů, v nichž se hodnoty veličiny X vyskytují s pravděpodobností p, které říkáme hladina významnosti. Nejčastěji volíme p = 0,01 nebo p = 0,05.
Pro oboustranné odhady volíme: ,
pro jednostranné buď nebo .
Porovnání hodnoty testovacího kritéria s jeho kritickými hodnotami slouží k rozhodnutí o výsledku testu. Musíme si uvědomit, že nemůžeme mluvit o dokazování správnosti či nesprávnosti zvolené hypotézy - to není v možnostech statistické indukce. Závěr testu pouze rozhodne mezi dvěmi možnostmi:

Příklady otázek, na které se dá odpovídat pomocí výsledků příslušných statistických testů: Těmito slovy jistě nebudou technici formulovat své otázky v konkrétním průmyslovém podniku. Bude je ale např. zajímat,
zda (Pokuste se popsat konkrétní provozní realizace výše uvedených situací.)

Ve shodě s běžnými zvyklostmi definujme:

Definice 12.1.2.
Nechť b je pozorovaná, kdežto β teoretická hodnota statistiky B a nechť <apbp> je interval prakticky možných hodnot veličiny B na 100p% hladině významnosti.
Pak říkáme, že rozdíl b - β je
1.  náhodně vysvětlitelný, když  ;
2.  statisticky významný, když ;
3.  slabě statisticky významný, když , ale .


12.1.1. Kroky při testování hypotézy


Poznámky
  • Hladina významnosti je pravděpodobnost, že se zamítne nulová hypotéza, ačkoliv ona platí. Pochopitelně se tato hodnota volí velmi malá, jak již bylo řečeno, nejčastěji 0,05 nebo 0,01.
  • Jestliže test neindikuje zamítnutí nulové hypotézy H0, je nesprávné přijmout nulovou hypotézu jako definitivně pravdivou. Správně můžeme pouze prohlásit, že není dostatek dokladů pro zamítnutí nulové hypotézy.
  • Netvrďme, že data ukazují, že teorie platí/neplatí. Správnější je říct, že data podporují nebo nepodporují rozhodnutí o zamítnutí platnosti nulové hypotézy.


12.1.2. Test jako rozhodování

Při testování hypotéz mohou nastat čtyři možnosti, které popisuje následující tabulka:

Závěr testu
H0 platí H0 neplatí
Skutečnost H0 platí správný chyba I. druhu
H0 neplatí chyba II. druhu správný

Existují tedy dvě možnosti chyby:
Přirovnáme-li tuto situaci k medicínskému testování, pak chyba I. druhu znamená falešně pozitivní výsledek (pacient je zdráv, ale testování ukazuje na nemoc), chyba II. druhu odpovídá falešně negativnímu výsledku (pacient je nemocný, ale test to neodhalí).
Pravděpodobnost chyby I. druhu je podmíněná pravděpodobnost, že zamítneme nulovou hypotézu za předpokladu, že platí - označujeme p - viz. výše. Pravděpodobnost chyby II. druhu je podmíněná pravděpodobnost, že nezamítneme nulovou hypotézu za předpokladu, že neplatí, označujeme p0:

P(chyba I. druhu | H0 platí) = p
P(chyba II. druhu | H1 neplatí) = p0

Konvenční hodnoty pro p0 jsou 0,2 nebo 0,1.
Někdy můžeme také mluvit o opačných jevech k chybě I. a II. druhu, tzn. o podmíněné pravděpodobnosti, že neuděláme chybu I. druhu (spolehlivost testu) nebo že neuděláme chybu II. druhu. Síla testu odpovídá hodnotě (1 - p0). Jedná se tedy o podmíněnou pravděpodobnost, že správně odhalíme testem neplatnost nulové hypotézy:

P(neuděláme chybu I. druhu | H0 platí) = 1 - p = spolehlivost“
P(neuděláme chybu II. druhu | H1 neplatí) = 1 - p0 = síla testu“

Cílem při testování nulové hypotézy je omezit úrovně pravděpodobnosti chyb I. a II.druhu. Jinými slovy - usilujeme o maximalizaci spolehlivosti a síly testu.


Řešené úlohy
Příklad 12.1.1.    Testování přiblížíme pomocí analogie se soudním procesem. Má padnout rozhodnutí, zda obžalovaný spáchal či nespáchal zločin.
Řešení:    Soudní systém se řídí zásadou, že obžalovaný je nevinen, dokud se nepodaří prokázat opak. Formulace hypotéz má tedy tuto podobu:

H0: Obžalovaný je nevinen.
H1: Obžalovaný je vinen.

Různé možnosti vztahu mezi pravdou a rozhodnutím soudu vidíme v tabulce:
Závěr soudu
Obžalovaný je nevinen Obžalovaný je vinen
Skutečnost Obžalovaný je nevinen správný chyba I. druhu
Obžalovaný je vinen chyba II. druhu správný

      Uvědomme si, že chyba I. druhu má pro jedince fatální následky. Proto její možnost eliminujeme na nejmenší možnou míru. Soud musí jasně prokázat vinu obžalovaného. Jeho rozhodnutí také podléhají přezkoumání vyšších instancí. Odpovídá to volbě velmi malé hladiny významnosti. V mnoha jiných případech však nevíme zcela přesně, která chyba je pro nás důležitější.

V další části uvedeme některé důležité statistické testy:12.2. Hypotézy o rozptylu

12.2.1. Test významnosti rozdílu dvou rozptylů (F-test)

Předpoklady:
Jsou dány dva výběry o rozsazích n1, n2 s rozptyly s12, s22, vybrané ze dvou základních souborů s rozděleními N(m1s12) a N(m2s22).
Nulová hypotéza:
H0: s12 = s22
Alternativní hypotéza:
H1: s12 ≠ s22
Testovací kritérium:

má Fisherovo-Snedecorovo rozdělení F(n1 - 1, n2 - 1).
Závěr:
Jestliže , zamítáme hypotézu H0 (přijímáme H1).
Indexy 1, 2 volíme tak, aby testovací kritérium F > 1.


Poznámka
V případě, že bychom chtěli prokázat hypotézu H0  proti hypotéze H1: s12 > s22, použili bychom kritickou hodnotu Fp(n1 - 1,n2 - 1)


Řešené úlohy
Příklad 12.2.1.    Byly sledovány výsledky běhu na 50 m (ve vteřinách) u skupiny desetiletých chlapců a dívek. Posuďte získané výsledky z hlediska vyrovnanosti výkonů v jednotlivých skupinách.
Chlapci:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10,80 9,30 9,40 9,90 10,20 9,30 9,40 8,90 8,90 9,60 9,70 10,60 9,40 9,50 9,60 10,00 9,30

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
9,40 8,40 9,80 8,80 9,20 9,50 9,80 9,00 10,50 9,40 9,30 9,90 9,10 9,60 8,70 8,10

      Dívky:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10,70 10,80 10,00 10,60 9,20 10,20 9,90 10,00 9,30 10,20 9,80 10,00 10,00 11,00

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
12,00 10,00 10,00 11,20 9,40 10,70 9,30 10,10 9,10 10,20 9,30 10,00 9,40 10,90
Řešení:    Hladinu významnosti zvolíme p = 0,05.
Určíme potřebné charakteristiky u obou skupin (prohodili jsme pořadí tak, aby vyšlo F > 1):
Dívky:
n1 = 28
s12 = 0,4521
Chlapci:
n2 = 33
s22 = 0,3302

Určíme hodnotu testovacího kritéria:

Kritická hodnota (vypočtená např. v Excelu pomocí předdefinované funkce FINV):
F0,025(27,32) = FINV(0,025;27;32) = 2,0689
Testovací kritérium nepřekročilo kritickou hodnotu, tudíž přijmeme H0. Mezi rozptyly není statisticky významný rozdíl.

Tuto úlohu si zde můžete otevřít vyřešenou v Excelu.


12.3. Hypotézy o střední hodnotě

12.3.1. Test významnosti rozdílu |m - m0|

Předpoklady:
Je dán výběr ze základního souboru s rozdělením N(ms2) o rozsahu n se střední hodnotou m a disperzí s2.
Nulová hypotéza:
H0: m = m0
Alternativní hypotéza:
H1: m ≠ m0
Testovací kritérium:

má Studentovo rozdělení t(n - 1).
Závěr:
Jestliže |T | > tp(n - 1), zamítáme hypotézu H0 (přijímáme H1).


Poznámka
Volíme-li alternativní hypotézu H1: m > m0 , pak hodnotu testovacího kritéria srovnáváme s kritickou hodnotou t2p(n - 1).

Řešené úlohy
Příklad 12.3.1.    V pivovaru došlo k opravě plnící linky. Na hladině významnosti p = 0,05 ověřte, zda se oprava zdařila, tj., zda linka plní do láhví pivo o objemu 500ml. Výsledky u vybraných vzorků (v mililitrech):
495,2 496,8 502,1 498,5 501 503 500,7
501,5 501,8 499,1 500,9 502,2 501,7 500,4
500,2 501,1 499,9 500,2 501,1 500,8 499,3
Řešení:    m0 = 500, tudíž:
H0: m = 500
H1: m ≠ 500
Výpočet základních charakteristik:
n = 21 m = 500,3571 s = 1,77806

Testovací kritérium:

Kritická hodnota (vypočteme např. v Excelu pomocí předdefinované funkce TINV):
t0,05(20) = TINV(0,05;20) = 2,086
Závěr:
Testovací kritérium nepřekročilo kritickou hodnotu, tudíž přijmeme H0. Oprava se zdařila, linka plní lahve správně.

Tuto úlohu si zde můžete otevřít vyřešenou v Excelu.


12.3.2. Test významnosti rozdílu dvou výběrových průměrů (t-test)

Předpoklady:
Jsou dány dva výběry o rozsazích n1, n2 se středními hodnotami m1, m2 a disperzemi s12, s22, které pocházejí ze dvou základních souborů s rozděleními N(m1;s12) a N(m2;s22).
Nulová hypotéza:
H0: m1 = m2
Alternativní hypotéza:
H1: m1 ≠ m2

a) jestliže můžeme předpokládat s12 = s22 (prověříme F-testem), volíme testovací kritérium:
,
které má Studentovo rozdělení t(n1 + n2 - 2).
Závěr:
Jestliže | T | > tp(n1 + n2 - 2), zamítneme H0.
b) jestliže předpokládáme s12 ≠ s22 (prověříme F-testem), volíme testovací kritérium:
,
které má rozdělení, složené ze dvou Studentových rozdělení.
Kritické hodnoty určíme podle vzorce:

Závěr:
Jestliže | T | > tp, zamítneme H0.

Poznámka
t-test používáme např. k ověřování následujících hypotéz:
  • Pocházejí dva vzorky z téhož základního souboru?
  • Nedopustili jsme se při dvou měřeních, jejichž výsledkem bylo určení dvou středních hodnot m1, m2, systematických chyb?
  • Má určitý faktor vliv na zkoumaný argument? Zde zkoumáme dva vzorky - jeden při působení daného faktoru, druhý bez jeho působení.

Řešené úlohy
Příklad 12.3.2.    Odběratel dostává zářivky od dvou dodavatelů. Při hodnocení kvality zářivek se sleduje také počet zapojení, který snesou zářivky bez poškození. Zkoušky výrobků vedly k těmto výsledkům:
dodavatel A: 2139 2041 1968 1903 1952 1980 2089 1915
  2389 2163 2072 1712 2018 1792 1849  
dodavatel B: 1947 1602 1906 2031 2072
  1812 1942 2074 2132  
Ověřte hypotézu, že kvalita obou dodávek je stejná. Hladinu významnosti volte p = 0,05.
Řešení:    V Excelu vypočteme charakteristiky obou souborů:
n1 = 15 m1 = 1998,8 s12 = 25444,69
n2 = 9 m2 = 1946,4 s22 = 23554,25

Nejdříve provedeme F-test:
Testovací kritérium:

Kritická hodnota:
F0,025(14,8) = FINV(0,025;14;8) = 4,1297
Přijmeme tedy hypotézu o shodě rozptylů s12 = s22.
Dále tedy postupujeme jako v případě a):
Testovací kritérium:

Kritická hodnota:
t0,05(22) = TINV(0,05;22) = 2,074
Závěr:
Testovací kritérium nepřekročilo kritickou hodnotu, přijmeme H0: m1 = m2. Kvalita obou dodávek je stejná.

Tato úloha se dá v Excelu řešit i jednodušším způsobem, máme-li nainstalován doplňkový nástroj Excelu Analýza dat (instalace je podrobněji popsána v 7. kapitole, příkladu 7.3.1.). Tento doplněk by mělo být možné spustit z nabídky Nástroje. V dialogovém okně Analýza dat klepneme na analytický nástroj Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů. Objeví se nám okno, do kterého zadáme vstupy, tj. 1. soubor hodnoty od dodavatele A, 2. soubor hodnoty od dodavatele B. Výstupem pak bude následující (nebo velmi podobná) tabulka:

V této tabulce máme všechny potřebné údaje.

Tuto úlohu si zde můžete otevřít vyřešenou v Excelu.


Příklad 12.3.3.    Při antropologických měřeních obyvatelstva Egypta byla mimo jiné sledována šířka nosu (cm) u skupiny mužů 21-50 letých na severní části země a u skupiny stejně starých mužů z jižní části. Naměřené výsledky viz v tabulce. Posuďte významnost rozdílu ve výsledcích. Hladinu významnosti volte p = 0,05.
sever 3,6 4,1 3,3 3,4 3,7 3,1 4,0 4,0 3,6 3,0 3,3
  3,7 4,3 3,3 3,4 3,4 3,3 3,6 4,0 3,4 3,7  
jih 4,3 3,9 4,3 3,8 4,1 4,2 3,8 3,9 3,8 3,8 4,0 3,7
  3,9 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 3,8 4,0 4,3  
Řešení:    V Excelu vypočteme charakteristiky obou souborů:
n1 = 21 m1 = 3,580952 s12 = 0,112971
n2 = 23 m2 = 3,973913 s22 = 0,0429249

Nejdříve provedeme F-test:
Po dosazení do testovacího kritéria vyšla hodnota:
F = 2,763409
Kritická hodnota:
F0,025(20,22) = FINV(0,025;20;22) = 2,38898
Tudíž nemůžeme přijmout hypotézu o shodě rozptylů: s12 ≠ s22.
Dále tedy postupujeme jako v případě b):
Testovací kritérium:

Kritická hodnota, po dosazení:

Závěr:
Testovací kritérium v absolutní hodnotě překročilo kritickou hodnotu, nemůžeme přijmout H0. Šířky nosu na severu se liší od těch na jihu.

Stejně jako u předchozí úlohy můžeme vyřešit v Excelu i pomocí doplňkového nástroje Analýza dat. V dialogovém okně Analýza dat klepneme na analytický nástroj Dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylů. Objeví se nám okno, do kterého zadáme vstupy, tj. 1. soubor hodnoty ze severní části země, 2. soubor hodnoty z jihu. Výstupem bude opět následující (nebo velmi podobná) tabulka:

V této tabulce opět najdeme všechny potřebné údaje.

Tuto úlohu si zde můžete otevřít vyřešenou v Excelu.


12.3.3. Studentův test pro párované hodnoty

Předpoklady:
Ze dvou normálně rozložených základních souborů s parametry μ1, σ12 a μ2, σ22 byly vybrány dva výběry se stejnými rozsahy n. Přitom každému prvku prvého výběru x1i odpovídá právě jeden prvek druhého výběru x2i. Vznikly tedy páry (x1i ; x2i), i = 1, ... n.
Nulová hypotéza:
H0: μ1 = μ2 , což lze jinak zapsat: d = 0, když d je střední hodnota rozdílů di = x1i - x2i , tedy:
.
Alternativní hypotéza:
H1: μ1 ≠ μ2 nebo tedy: d ≠ 0
Testovací kritérium:

(sd je směrodatná odchylka hodnot di)
Veličina t má Studentovo rozložení s n - 1 stupni volnosti t(n - 1).
Závěr:
Jestliže | t | > tp(n - 1), zamítneme hypotézu H0.


Řešené úlohy
Příklad 12.3.4.    Stanovení thiocyanového iontu (SCN-) bylo paralelně provedeno dvěma metodami (Aldridge a Barker) na 12 vzorcích. Srovnejte obě metodiky otestováním výsledků. Hladina významnosti p = 0,05.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aldridge 0,38 0,56 0,45 0,49 0,38 0,41 0,6 0,36 0,26 0,41 0,43 0,4
Barker 0,39 0,58 0,44 0,52 0,41 0,45 0,59 0,37 0,28 0,42 0,42 0,38
Řešení:    Nejprve vytvoříme veličinu d:
Aldridge 0,38 0,56 0,45 0,49 0,38 0,41 0,6 0,36 0,26 0,41 0,43 0,4
Barker 0,39 0,58 0,44 0,52 0,41 0,45 0,59 0,37 0,28 0,42 0,42 0,38
di -0,01 -0,02 0,01 -0,03 -0,03 -0,04 0,01 -0,01 -0,02 -0,01 0,01 0,02

Z tabulky jednoduše vypočteme potřebné charakteristiky:

(nebo v Excelu pomocí funkce PRŮMĚR)
Obdobně směrodatnou odchylku:
sd = 0,018257
Testovací kritérium:

Kritická hodnota:
t0,05(12 - 1) = TINV(0,05;11) = 2,201
Testovací kritérium nepřekročilo kritickou hodnotu, přijmeme H0. Obě metodiky dávají stejné výsledky.

Tuto úlohu si zde můžete otevřít vyřešenou v Excelu.


Přejděme nyní k ukázkám testů neparametrických, u nichž se nezaměřujeme na hodnoty některých parametrů základního souboru, ale studujeme shodu rozložení náhodné veličiny. Ověřujeme tedy např., zda určitý teoretický základní soubor může být modelem pro studovaný výběr, zda rozložení těchto souborů je možno považovat za totožná. Předveďme některé testy dobré shody.


12.4. Testy dobré shody (testy přiléhavosti)

12.4.1. Pearsonův test dobré shody - χ2 test pro jeden výběr

Předpoklady:
Nechť výsledky pozorování jsou roztříděny do k skupin a v každé skupině je zjištěna skupinová četnost fej (četnosti experimentální). Uvažujme určité rozdělení, které budeme považovat za model pro náš výběr. Pro každou třídu určíme teoretické, modelové, očekávané četnosti foj (j = 1,...,k).
Nulová hypotéza:
H0: Základní soubor má očekávané rozložení, tzn. že četnosti fej a foj (j = 1,...,k) se liší pouze náhodně.
Testovací kritérium:

Tato veličina má Pearsonovo rozložení χ2 s ν = k - s - 1 stupni volnosti. Veličina s značí počet parametrů očekávaného rozložení odhadnutých na základě výběru.
Závěr:
Jestliže χ2 > χp2(k - s - 1), zamítneme hypotézu H0.


Poznámky
Při použití tohoto testu se vyžaduje splnění těchto podmínek:
  • všechny očekávané třídní četnosti mají být větší než 1,
  • nejvýše 20 % očekávaných třídních četností může být menších než 5,
  • nedoporučuje se volit počet tříd větší než 20.
Nejsou-li splněny, lze přikročit k sloučení sousedních tříd v nezbytném rozsahu.
Pozn. ke stupňům volnosti: Ověřujeme-li např. normalitu základního souboru, je s rovno 2, protože teoretické normální rozložení se stanovuje na základě odhadu střední hodnoty a disperze výběru, tedy na základě dvou charakteristik.


Řešené úlohy
Příklad 12.4.1.    Je dán statistický soubor:
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
obsah Al2O3 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
fei 2 5 7 19 52 57 72 61 19 14 4 1
Na hladině významnosti 5 % otestujte hypotézu, že soubor má normální rozdělení.
Řešení:    Nejdříve vypočteme příslušné charakteristiky, tj. parametry normálního rozdělení - střední hodnotu a rozptyl. Výpočet provedeme způsobem, který byl popsán v 7. kapitole, příkladu 7.4.1.:

Střední hodnota:

Rozptyl:

Směrodatná odchylka:


Pomocí parametrů normálního rozdělení můžeme vypočítat očekávané četnosti foi:
Uvedeme např. výpočet fo1:
fo1 = N.P(8 ≤ X ≤ 9) = 313.(F(9) - F(8)) = (v Excelu) =
313*(NORMDIST(9;14,11342;1,808871;1) -
- NORMDIST(8;14,11342;1,808871;1))
 =
= 0,6220961
Zbylé očekávané četnosti vypočteme analogicky, viz. tabulka:

Z tabulky je patrné, že nejsou splněny všechny podmínky z předchozí poznámky, proto sloučíme třídy 1,2 a třídy 11,12:

Po sloučení tříd jsou všechny podmínky splněny, v posledním sloupci je vypočtena hodnota testovacího kritéria:

Kritická hodnota:

Závěr:
Testovací kritérium nepřekročilo kritickou hodnotu. Daný soubor má normální rozdělení.

Tuto úlohu si zde můžete otevřít vyřešenou v Excelu.


12.4.2. Kolmogorovův-Smirnovův test dobré shody pro jeden výběr

Předpoklady:
Nechť výsledky pozorování jsou roztříděny do k skupin a v každé skupině je zjištěna skupinová četnost nej (četnosti experimentální). Uvažujme určité rozdělení, které budeme považovat za model pro náš výběr. Pro každou třídu určíme teoretické, modelové, očekávané četnosti noj (j = 1,...,k).
Pro empirické i teoretické očekávané rozdělení stanovíme kumulativní četnosti Nej a Noj, j = 1,...,k.
Nulová hypotéza:
H0: Základní soubor má očekávané rozložení, tzn. že četnosti Nej a Noj (j = 1,...,k) se liší pouze náhodně.
Testovací kritérium:

Tato veličina má speciální rozložení, jehož kritické hodnoty jsou tabelovány pro n < 40 (viz tabulky). Pro n ≥ 40 se počítají podle přibližných vzorců.
Pro hladinu významnosti p = 0,05 je
,
pro hladinu významnosti p = 0,01 je

Závěr:
Jestliže D1 ≥ D1;p, zamítneme hypotézu H0.


Řešené úlohy
Příklad 12.4.2.    Využijeme zadání příkladu 12.4.1. a úlohu vyřešíme pomocí Kolmogorovova - Smirnovova testu pro jeden výběr:
Řešení:    Parametry normálního rozdělení a očekávané četnosti jsme už vypočetli v příkladě 12.4.1., stačí dopočítat kumulativní četnosti a testovací kritérium:

Testovací kritérium:
.
Kritická hodnota:
.
Testovací kritérium nepřekročilo kritickou hodnotu. Daný soubor má normální rozdělení.

Tuto úlohu si zde můžete otevřít vyřešenou v Excelu.


Předchozí dva testy ověřovaly, zda rozložení výběru neodporuje předpokladu o určitém rozložení základního souboru. Následující test bude ověřovat, shodu rozložení dvou výběrů.12.4.3. Kolmogorovův-Smirnovův test dobré shody pro dva výběry

Předpoklady:
U dvou výběrových souborů s rozsahy n1 a n2 bylo provedeno roztřídění do k skupin a zjištěny kumulativní třídní četnosti pro každou třídu: N1,j a N2,j.
Nulová hypotéza:
Oba výběrové soubory mají totéž rozložení (pocházejí tedy z téhož základního souboru).
Testovací kritérium:
an1 = n2 ≤ 40

má speciální rozložení, jeho kritické hodnoty se vyčtou z příslušných tabulek (viz tabulky),

bn1 > 40 a n2 >40 (i různě velké):
.
Kritické hodnoty se počítají podle vzorců:
pro p = 0,05 je
a
pro p = 0,01 je
.

Závěr:
Jestliže D2 ≥ D2:p(n1,n2), zamítneme nulovou hypotézu H0.


Řešené úlohy
Příklad 12.4.3.    Ve dvaceti vybraných závodech byly zkoušeny dva typy filtrů odpadních vod. Bylo zjišťováno, jaké procento nečistot filtr zadrží, a to tak, že nejprve byly instalovány filtry 1. typu a po určité době filtry 2. typu. Výsledky jsou v tabulce:
množství
zadržených
nečistot (v %)
10 20 30 40 50 60 70
n1,j 1 2 3 8 5 1 0
n2,j 0 2 3 2 3 7 3
Zjistěte, jestli se porovnávané filtry kvalitativně liší.
Řešení:   
H0: Dva základní soubory mají totéž rozdělení (porovnávané filtry se kvalitativně neliší).
Volíme hladinu významnosti p = 0,05
množství
zadržených
nečistot (v %)
n1,j n2,j N1,j N2,j |N1,j - N2,j|
10 1 0 1 0 1
20 2 2 3 2 1
30 3 3 6 5 1
40 8 2 14 7 7
50 5 3 19 10 9
60 1 7 20 17 3
70 0 3 20 20 0
S = 20 20

Z tabulky vidíme, že n1 = n2 < 40, tudíž testovací kritérium:

Kritická hodnota:
D2;0,05(20) = 9 (viz tabulky)
Závěr:
D2 = D2;0,05(20) = 9, zamítneme H0.
Filtry se kvalitativně liší.

Tuto úlohu si zde můžete otevřít vyřešenou v Excelu.


Existují i neparametrické testy, které neověřují rozložení výběrového souboru. Uveďme test, který se snaží zjistit, zda výběrový soubor neobsahuje údaj zatížený hrubou chybou měření, popř. chybou v zápise. Jde o jeden z testů extrémních odchylek.12.5. Testy extrémních hodnot

12.5.1. Dixonův test extrémních odchylek

Předpoklady:
Ve výběrovém souboru o rozsahu n je x1 = min(xi), resp. xn = max(xi) (např. hodnoty jsou seřazeny podle velikosti od x1 do xn).
Nulová hypotéza:
H0: Hodnota x1 (nejmenší hodnota), resp. xn (největší hodnota) se neliší významně od ostatních hodnot souboru.
Testovací kritérium:
, nebo ,
podle toho, testujeme-li minimální nebo maximální hodnotu ve výběru. Kritické hodnoty Q1;p, resp. Qn;p se vyčtou z příslušných tabulek (viz tabulky).
Závěr:
Jestliže Q1 > Q1;p ,  resp. Qn > Qn;p, zamítneme nulovou hypotézu H0.


Test extrémních odchylek je možno ovšem také provést užitím parametrického testu:


12.5.2. Grubbsův test extrémních odchylek
Předpoklady:
Ve výběrovém souboru o rozsahu n je x1 = min(xi), resp. xn = max(xi) (např. hodnoty jsou seřazeny podle velikosti od x1 do xn). x je střední hodnota výběru, S je výběrová směrodatná odchylka.
Nulová hypotéza:
H0: Hodnota x1, resp. xn se neliší významně od ostatních hodnot souboru.
Testovací kritérium:
, resp. ,
podle toho, testujeme-li minimální nebo maximální hodnotu ve výběru.
Kritické hodnoty T1;p, resp. Tn;p se vyčtou z příslušných tabulek (viz tabulky),
Závěr:
Jestliže T1 > T1;p ,  resp. Tn > Tn;p, zamítneme nulovou hypotézu H0.

Poznámka
Vede-li test k závěru, že extrémní hodnotu je třeba ze souboru vyloučit, je třeba sestrojit znovu všechny výběrové charakteristiky (ze souboru bez extrémní hodnoty) pro případné další výpočty.


Řešené úlohy
Příklad 12.5.1.    Při kalibraci titrační metody k stanovení krevního cukru bylo provedeno 12 paralelních analýz z jednoho vzorku s těmito výsledky:
83 88 84 78 82 82
86 81 98 83 85 80
Otestujte, zda hodnota 98 není chybná.
Řešení:    Dixonovým testem:
x1 = 78 (nejmenší hodnota)
xn - 1 = 88 (druhá největší hodnota)
Testovací kritérium:

Kritická hodnota:
Q12;0,05 = 0,376;
Q12;0,01 = 0,482 (viz tabulky).
Závěr:
Testovací kritérium překročilo kritickou hodnotu (pro obě zkoumané hladiny významnosti). Zamítáme nulovou hypotézu H0.
Hodnota 98 se významně liší od ostatních hodnot.

Grubbsovým testem:
Nejdříve vypočteme potřebné charakteristiky:
x = 84,16667 s = 4,896144
Testovací kritérium:

Kritická hodnota:
Q12;0,05 = 2,387;
Q12;0,01 = 2,663 (viz tabulky).
Závěr:
Testovací kritérium překročilo kritickou hodnotu (pro obě zkoumané hladiny významnosti). Zamítáme nulovou hypotézu H0.
Hodnota 98 se významně liší od ostatních hodnot.

Tuto úlohu si zde můžete otevřít vyřešenou v Excelu.


Uveďme ještě test, který se týká koeficientu korelace u dvojrozměrné náhodné veličiny.


12.6. Testy o koeficientu korelace

12.6.1. Test lineární nezávislosti v základním souboru

Předpoklady:
Dvojrozměrný základní soubor má normální rozložení a korelační koeficient ρ.
Náhodný výběr z tohoto souboru má rozsah n a koeficient korelace r.
Nulová hypotéza:
ρ = 0
Testovací kritérium:

Tato veličina má Studentovo rozložení s n - 2 stupni volnosti t(n - 2).
Závěr:
Jestliže , zamítneme H0.

Poznámka
Odmítnutí nulové hypotézy znamená připuštění alternativní hypotézy, že mezi složkami náhodné veličiny je korelace, nejsou lineárně nezávislé.

Řešené úlohy
Příklad 12.6.1.    Otestujte na hladině významnosti p = 0,05, zda u dvojrozměrné veličiny dané v tabulce, může jít o lineární závislost.
x 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
y 0,0 1,7 3,1 3,8 3,9 3,8 3,0
Řešení:    Použijeme předchozí test lineární nezávislosti v základním souboru.
Nejdříve (např. v Excelu vypočteme výběrový koeficient korelace:
R = 0,752064.
Tuto hodnotu dosadíme do testovacího kritéria:
.
Kritická hodnota:
t0,05(7-2) = TINV(0,05;D22) = 2,570582.
Závěr:
Hodnota testovacího kritéria nepřekročila kritickou hodnotu.
Není nutno zamítnout hypotézu o lineární nezávislosti x a y.

Tuto úlohu si zde můžete otevřít vyřešenou v Excelu.

 Ověřte si své znalosti a navštivte stránku s neřešenými úlohami


 K procvičení předchozích poznatků si otevřete sbírku úloh, ve které najdete mnoho řešených i neřešených příkladů z matematické statistiky.